Bình thủy tinh ngâm rượu Phú Hòa Glass Việt Nam

Giảm 15%
Bình ngâm rượu thủy tinh cao cấp PH 0,45 lít Phú Hòa Việt Nam (450ml)
Cao cấp

Cao: ~23cm, đường kính thân: ~8.5cm, đường kính miệng ~3cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 0,75 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~26cm, đường kính thân: ~9.5cm, đường kính miệng ~3cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 0,5 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~14cm, đường kính thân : ~13cm,  đường kính miệng ~7cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 0,9 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~15cm, đường kính thân: ~13cm, đường kính miệng ~7cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 1 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~32cm, đường kính thân: ~11cm, đường kính miệng ~6cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 0,8 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~26cm, đường kính thân: ~7.5cm, đường kính miệng ~5.5cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 1,5 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~34cm, đường kính thân: ~14cm, đường kính miệng ~5cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 1,48 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~31m, đường kính thân: ~9cm, đường kính miệng ~8.5cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 1,18 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~36cm, đường kính thân: ~7.5cm, đường kính miệng ~5.5cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 2 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~37.5cm, đường kính thân: ~14.5cm, đường kính miệng ~7cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 1,8 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~42cm, đường kính thân: ~9cm, đường kính miệng ~7.5cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 2,7 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~22.5cm, đường kính thân: ~19.5cm, đường kính miệng ~10cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 3 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~40cm, đường kính thân: ~17cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 2,6 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~37 cm, đường kính thân: ~14cm, đường kính miệng ~8cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 2,28 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~50cm, đường kính thân: ~9cm, đường kính miệng ~8.5cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 3,7 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~27cm, đường kính thân: ~21cm, đường kính miệng ~10cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 4 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~44cm, đường kính miệng ~9cm, đường kinh thân: 17.5cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 3,6 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~49cm, đường kính thân: ~12.5cm, đường kính miệng ~7cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 2,8 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~31cm, đường kính thân: ~12cm, đường kính miệng ~11cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 3 lít có vòi ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~40cm, đường kính thân: ~17cm, đường kính miệng ~10cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 3,8 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~41cm, đường kính thân: ~12cm, đường kính miệng ~10.5cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 4 lít có vòi ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~44cm, đường kính thân: ~17.5cm, đường kính miệng ~9cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 2.25 lít Phú Hòa Việt Nam ngâm rượu sâm
Cao cấp

Cao: ~40 cm, đường kính thân: ~15 cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 5 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp Freeship

Cao: ~45cm, đường kính thân: ~19cm, đường kính miệng ~9cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 3.95 Lít Phú Hòa Việt Nam ngâm rượu sâm
Cao cấp

Cao: ~42 cm, đường kính thân: ~17 cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 4,8 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~50cm, đường kính thân: ~16cm, đường kính miệng ~10.5cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 5 lít có vòi ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp Freeship

Cao: ~45cm, đường kính thân: ~19cm, đường kính miệng ~9cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 4,8 lít có vòi ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~50cm, đường kính thân: ~16cm, đường kính miệng ~10.5cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 5,8 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~35cm, đường kính thân: ~16cm, đường kính miệng ~8.5cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 5,8 lít có vòi ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~35cm, đường kính thân: ~16cm, đường kính miệng ~8.5cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 7,6 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~50cm, đường kính thân: ~17.5cm, đường kính miệng ~10cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 7,5 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~55cm, đường kính thân: ~21cm, đường kính miệng ~10cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 7,8 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~45cm, đường kính thân: ~16cm, đường kính miệng ~13cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 8,8 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~55cm, đường kính thân: ~30cm, đường kính miệng ~23cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 7,5 lít có vòi ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~55cm, đường kính thân: ~21cm, đường kính miệng ~10cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 7,7 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~31.5 cm, đường kính thân: ~25.5 cm, đường kính miệng ~14cm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ