Bình ngâm rượu từ 11-20 lít

Giảm 26%

Cao: ~42cm, đường kính thân: ~24cm, đường kính miệng ~12cm

Giảm 18%

Cao: ~37cm, đường kính thân: ~24cm, đường kính miệng ~12cm

Giảm 11%

Cao: ~37cm, đường kính thân: ~24cm, đường kính miệng ~12cm

Giảm 23%

Cao: ~43cm, đường kính thân : ~24cm,  đường kính miệng ~11cm

Giảm 28%

Cao: ~55cm, đường kính thân: ~16cm, đường kính miệng ~16cm

Giảm 33%

Cao: ~55cm, đường kính thân: ~16cm, đường kính miệng ~16cm

Giảm 29%

Cao: ~40cm, đường kính thân: ~24cm, đường kính miệng ~12cm

Giảm 28%

Cao: ~55cm, đường kính thân: ~16cm, đường kính miệng ~16cm

Giảm 21%

Cao: ~43cm, đường kính thân : ~24cm,  đường kính miệng ~11cm

Giảm 27%

Cao: ~40cm, đường kính thân: ~24cm, đường kính miệng ~12cm

Giảm 25%

Cao: ~43cm, đường kính thân: ~24cm, đường kính miệng ~11cm

Giảm 22%

Cao: ~43cm, đường kính thân: ~24cm, đường kính miệng ~11cm

Giảm 29%
Bình thủy tinh 12.6 lít ngâm rượu sâm Việt Tiệp sọc
Cao cấp

Cao: ~48cm, đường kính thân : ~25cm

Giảm 13%

Cao: ~55cm, đường kính thân: ~19cm, đường kính miệng ~18cm

Giảm 23%

Cao: ~55cm, đường kính thân: ~19cm, đường kính miệng ~18cm

Giảm 27%

Cao: ~55cm, đường kính thân: ~19cm, đường kính miệng ~18cm

Giảm 23%
Bình thủy tinh 12.6 lít ngâm rượu sâm Việt Tiệp sọc có vòi
Cao cấp

Cao: ~48cm, đường kính thân : ~25cm

Giảm 18%

Cao: ~46cm, đường kính thân: ~27cm, đường kính miệng ~13cm

Giảm 22%

Cao: ~55cm, đường kính thân: ~19cm, đường kính miệng ~18cm

Giảm 6%

Cao: ~46cm, đường kính thân: ~27cm, đường kính miệng ~16cm

Giảm 17%

Cao: ~46cm, đường kính thân: ~27cm, đường kính miệng ~13cm

Giảm 4%

Cao: ~46cm, đường kính thân: ~27cm, đường kính miệng ~16cm

Hết hàng
Bình thủy tinh 20 lít bí trơn ngâm rượu sâm
Tạm hết hàng

Cao: ~46cm, đường kính thân: ~27cm, đường kính miệng ~16cm

Hết hàng
Bình thủy tinh 20 lít bí sọc ngâm rượu sâm
Tạm hết hàng

Cao: ~46cm, đường kính thân: ~27cm, đường kính miệng ~16cm

Hết hàng
Bình thủy tinh 20 lít có vòi bí trơn ngâm rượu sâm
Tạm hết hàng

Cao: ~46cm, đường kính thân: ~27cm, đường kính miệng ~16cm

Hết hàng
Bình thủy tinh 20 lít có vòi bí sọc ngâm rượu sâm
Tạm hết hàng

Cao: ~46cm, đường kính thân: ~27cm, đường kính miệng ~16cm

Giảm 27%
Bình thủy tinh 16.8 lít ngâm rượu sâm Việt Tiệp trơn
Cao cấp

Cao: ~53cm, đường kính thân : ~25cm

Giảm 27%
Bình thủy tinh 16.8 lít ngâm rượu sâm Việt Tiệp sọc
Cao cấp

Cao: ~53cm, đường kính thân : ~25cm

Giảm 23%
Bình thủy tinh 16.8 lít ngâm rượu sâm Việt Tiệp trơn có vòi
Cao cấp

Cao: ~53cm, đường kính thân : ~25cm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ