Giảm 5%

Giảm 15%
Bình thủy tinh 11.6 lít ngâm rượu có vòi sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~55cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 11.6 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~55cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 19.8 lít có vòi ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~65cm, đường kính thân: ~20cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 19.8 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~65cm, đường kính thân: ~20cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 12,8 lít có vòi ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~65cm, đường kính thân : ~16cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 12,8 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~65cm, đường kính thân : ~16cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 8,8 lít có vòi ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~55cm, đường kính thân: ~30.5cm, đường kính miệng ~23.5cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 8,8 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~55cm, đường kính thân: ~30cm, đường kính miệng ~23cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 30.8 lít có vòi ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~65cm, đường kính thân: ~25cm, đường kính miệng ~23.5cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 30.8 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~65cm, đường kính thân: ~25cm, đường kính miệng ~23,5cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 3,6 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~49cm, đường kính thân: ~12.5cm, đường kính miệng ~7cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 12 lít có vòi ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~45.5 cm, đường kính thân : ~24.5 cm,  đường kính miệng ~15cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 12 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~45.5 cm, đường kính thân : ~24.5 cm,  đường kính miệng ~15cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 8 lít có vòi ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~36cm, đường kính thân : ~22cm,  đường kính miệng ~15cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 8 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~36cm, đường kính thân : ~22cm,  đường kính miệng ~15cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 17,8 lít có vòi ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~36 cm, đường kính thân : ~25 cm,  đường kính miệng ~18cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 17,8 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~36cm, đường kính thân : ~25cm,  đường kính miệng ~18cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 13,8 lít có vòi ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~45 cm, đường kính thân : ~20 cm,  đường kính miệng ~18 cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 13,8 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~45 cm, đường kính thân : ~20 cm,  đường kính miệng ~18 cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 0,5 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~14cm, đường kính thân : ~13cm,  đường kính miệng ~7cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 14.6 lít có vòi ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~56cm, đường kính thân : ~21.5cm,  đường kính miệng ~15cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 14.6 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~56cm, đường kính thân : ~21.5cm,  đường kính miệng ~15cm

Giảm 15%
Bình ngâm rượu thủy tinh cao cấp PH 0,45 lít Phú Hòa Việt Nam (450ml)
Cao cấp

Cao: ~23cm, đường kính thân: ~8.5cm, đường kính miệng ~3cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 3.95 Lít Phú Hòa Việt Nam ngâm rượu sâm
Cao cấp

Cao: ~42 cm, đường kính thân: ~17 cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 2.25 lít Phú Hòa Việt Nam ngâm rượu sâm
Cao cấp

Cao: ~40 cm, đường kính thân: ~15 cm

Giảm 5%

Cao: ~38cm, đường kính thân: ~17cm, đường kính miệng ~10cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 16,7 lít Phú Hòa Việt Nam ngâm rượu sâm
Cao cấp

Cao: ~38cm, đường kính thân: ~33cm, đường kính miệng ~16cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 25.8 lít có vòi ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~55cm, đường kính thân: ~25cm, đường kính miệng ~25cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 25.8 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~55cm, đường kính thân: ~25cm, đường kính miệng ~25cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 21.8 lít có vòi ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~45cm, đường kính thân: ~25cm, đường kính miệng ~23cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 21.8 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~45cm, đường kính thân: ~25cm, đường kính miệng ~23cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 16,8 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~55cm, đường kính thân: ~20cm, đường kính miệng ~18cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 16,8 lít có vòi ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~55cm, đường kính thân: ~20cm, đường kính miệng ~18cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 10,8 lít có vòi ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~36cm, đường kính thân: ~20cm, đường kính miệng ~18cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 10,8 lít ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~36cm, đường kính thân: ~20cm, đường kính miệng ~18cm

Giảm 15%
Bình thủy tinh 23 lít có vòi ngâm rượu sâm Phú Hòa Việt Nam
Cao cấp

Cao: ~47cm, đường kính thân: ~32cm, đường kính miệng ~20cm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ